#65422
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا


السلام على المؤمنين والمؤمنات في بقاع العالم
Peace be upon the believing men and believing women all over the world
سلام بر مردان و زنان با ایمان در سراسر عالم

نعم دقت طبول الحق
Yes the drums of truth are beating
آری طبل های حقیقت در حال نواخته شدن هستند

هيا ايها المؤمنين
Come on O believers
به پیش آیید ای مومنان

هلموا لنصرة ال محمد ص
Come to give victory to the Family of Muhammad sawas
به پیش آیید برای پیروزی دادن به آل محمد ص

الله اكبر
Allah-u Akbar (Allah is greater)

الله اكبر
Allah-u Akbar (Allah is greater)

الله اكبر
Allah-u Akbar (Allah is greater)

الله اكبر
Allah-u Akbar (Allah is greater)

لا حول ولا قوة إلا بالله
There is no strength nor power except by Allah
هیچ نیرو و توانی نیست مگر به خواست خدا

به نستعين وعليه نتوكل
By Him we seek help, and upon Him we depend
از او یاری میطلبیم و بر او توکل کرده ایم

لبيك يا الله
Labbayk (at your service) O Allah
لبیک (بلی \ ایستادم به فرمانبرداری \ اجابت بادترا) خداوندا

لبيك محمد ص
Labbayk (at your service) O Muhammad
لبیک (بلی \ ایستادم به فرمانبرداری \ اجابت بادترا) محمد ص

لبيك يا علي
Labbayk (at your service) O Ali
لبیک (بلی \ ایستادم به فرمانبرداری \ اجابت بادترا) علی

زلزلوا عروش الطغات
Shake the thrones of the tyrants
سریرهای طغیانگران را بلرزانید

زلزلوها تحت اقدامهم
shake them under their feet
آنها را در زیر پاهایشان بلرزانید

لا ترحموا من ظلم الناس
Do not have mercy upon whoever has oppressed the people
بر کسی که به مردم ستم کرده است رحم نکنید

قد جاء المنتقم الجبار بجنوده يثأر
Indeed The Avenger, The Powerful, has arrived with his soldiers to take revenge
همانا منتقم جبار همراه با سربازانش برای انتفام گیری آمده است

لبيك يا محمد ص
Labbayk O Muhammad (sawas)
لبیک (بلی \ ایستادم به فرمانبرداری \ اجابت بادترا) محمد ص

ايها العجل اين تفر والى اين تفر والأرض وما فوقها وتحتها ملك لنا فأين تفر ايها الزنديق
O Calf, where are you escaping and to where are you escaping while the Earth and what’s above it and what’s beneath it belong to us, so where are you going to escape O infidel
ای گوساله [اشاره به داستان گوساله و سامری لع، و همانند آنها در این عصر مکتب باطل نجف و صاحبان آن]، به کجا میگریزی و به کجا میگریزی در حالیکه زمین و آنچه بالای آن است و آنچه زیر آن است به ما تعلق دارد، پس به کجا میخواهی بگریزی ای زندیق؟

الى اين تفرون وماذا سوف يكون عذركم
To where are you going to escape and what will your excuse be
به کجا خواهید گریخت و عذرتان چه خواهد بود

احمد الحسن ما زال حيآ يرزق بفضل الله
Ahmed al-Hassan is still alive and sustained by the favor of Allah
احمد الحسن هنوز زنده است و به فضل خدا روزی گیرنده است

احمد مازال موجود
Ahmed is still present
احمد الحسن هنوز موجود است

احمد الحسن ما قتلتموه بل قتلتم انفسكم
You have not killed Ahmed al-Hassan, rather you have killed yourselves
احمد الحسن را نکشتید، بلکه شما خودتان را کشتید

ايها الخونة
O traitors
ای خائنان

ابنائي اريد العالم بأسره يعلم بهذا الخبر
My children, I want the whole world to know this news
فرزندانم من میخواهم که تمام عالم این خبر را بداند

انا حي ارزق يا علاء يا ناظم
I am alive and sustained O Alaa O Nathim
من زنده و روزی گیرنده ام ای علا ای ناظم [اشاره به علا السالم لع و ناظم العقیلی لع، از گردانندگان مکتب باطل نجف و گوساله و سامری لع]

انا حي ايها المجرمون
I’m alive O criminals
من زنده ام ای مجرمان

سوف ترون وجهي قريبآ
You will see my face soon
به زودی صورت من را خواهید دید

ليس وحدي بل معي ابي محمد ص
not me alone, rather with me will be my father Muhammad sawas
نه تنها من، بلکه همراه من پدرم محمد ص

ومعي ميكائيل وجبرائيل
and with me Michael and Gabriel
و همراه من میکائیل و جبرائیل

وموسى وعيسى وابراهيم ويوسف وادم واسماعيل ونوح
and Moses and Jesus and Abraham and Joseph and Adam and Ismail and Noah
وموسى وعيسى و ابراهيم و يوسف و آدم و اسماعيل و نوح

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرآ كثيرا
Allah is greater and many many praises due to Allah
الله اکبر کبیرا و الحمد لله فراوان فراوان

اين المؤمنين اين الأطهار اين من لا يخون اين من نصر بجلده وعظمه ودمه وماله وعياله
Where are the believers, where are the pure ones, where are those who do not betray, where are those who support with their skin, bones, blood, money, and dependents
مومنان کجایند، پاکان کجایند، آنان که خیانت نمیکنند کجایند، آنانکه با پوستشان، استخوانهایشان، خونشان، پولشان، و وابستگانشان پیروزی میدهند؟

هلموا ايها الأطهار
Come O pure ones
به پیش آیید ای پاکان

اين الحبيب موسى ع
Where is the beloved Moses a.s.
موسی ع محبوب کجاست

اين الحبيب موسى ع
Where is the beloved Moses a.s.
موسی ع محبوب کجاست

اين الزهراء ص
Where is al-Zahraa sawas
زهرا ص کجاست

اين زينب ع
Where is Zainab a.s.
زینب ع کجاست

اين يوسف الحبيب
Where is Joseph the beloved
یوسف ع عزیز کجاست

اين يوسف الطيب الطاهر
Where is Joseph the kind-hearted the pure
یوسف خوش قلب پاک کجاست

اين ادم العزيز الحبيب
Where is Adam the dear the beloved
آدم عزیز محبوب کجاست

اين ادم الصابر
Where is Adam the patient
آدم بردبار کجاست

اين المجاهد موسى ع
Where is the striver Moses a.s.
موسی ع سختکوش کجاست

اين التقي النقي ذو الوجه القمري ابراهيم الحبيب
Where is the God-fearing, the pure, the one with the beautiful face, Abraham the beloved
ابراهیم عزیز خداترس پاکیزه، دارای صورت زیبا همچون ماه کجاست

اين نوح الحبيب الوفي
Where is Noah the beloved the loyal
نوح عزیز وفادار کجاست

اين الأول الأول ادم الحبيب
Where is the first the first Adam the beloved
اول اول آدم عزیز کجاست
اين ابا الناصح النصوح الحبيب
Where is Aba al-Nasih the advisor the beloved
ابا ناصح مشاور عزیز کجاست

نعم اسمعكم احبة الروح
Yes I hear you O beloved of the soul
آری ای عزیزان روح، شما را میشونم

اسمعكم واراكم
I hear you and see you
شما را میشونم و میبینم

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
Labbayk O Allah, Labbayk. Labbayk, there are no partners to You, Labbayk.
بله، خداوندا، بله، ستایش و نعمت از آن تو است و سلطنت نیز! تو را شریکی نیست، بلی

خطوة بعد خطوة إن شاء الله
One step after another inshaAllah
گامی بعد از گام دیگر انشاءالله

الصبر الصبر الصبر
patience patience patience
صبر صبر صبر

بالحق نتكلم وللباطل نفضح
We speak the truth and expose the falsehood
ما حق را میگوییم و باطل را رسوا میکنیم

نقول الحق على رقابنا
We say the truth upon our necks ([meaning we say the truth even if it costs us our lives])
ما حق را بر گردنمان میگوییم [یعنی ما حق را میگوییم حتی اگر آن به قیمت جانمان باشد]

ونفضح الباطل حتى لو كان فينا
And we expose the falsehood even if it was in us
وما باطل را رسوا میکنیم حتی اگر در ما باشد

لا ننافق احدآ ولا نوق سوى الحق
We do not dissemble with anyone ([we are not hypocrites with anyone]), and we do not say except the truth
ما با هیچ کسی منافق نیستیم، و نمیگوییم مگر حق را

لبيك يا الله .. لبيك يا محمد .. لبيك يا علي
Labbayk O Allah .. Labbayk O Muhammad .. Labbayk O Ali
لبیک (بلی \ ایستادم به فرمانبرداری \ اجابت بادترا) خداوندا... لبیک ای محمد... لبیک ای علیشكري وتقديري وحبي وخالص احترامي لكل من ساهم في هذا المشروع الإلهي العظيم
My thanks, appreciation, love, and deep respect are for those who have participated in this great divine project
تشکر من، قدردانی من، عشق من، و احترام عمیق من برای تمام کسانی که در این طرح الهی عظیم مشارکت کردند

شكرا لكم جميعا
thanks to all of you
تشکر از تمام شما

شكرا من اعماق روحي وقلبي
thanks from the bottom of my soul and heart
تشکر از اعماق روحم و قلبم

شكرا لمن ساهم بماله وشكرا لمن ساهم بجهوده لن انسى هذا عند ربي
Thanks to whoever participated with their money, and thanks to whoever participated with their efforts. I will not forget this with my Lord.
تشکر از کسانی که با پولشان مشارکت کردند، و تشکر از تمام کسانی که با تلاشهایشان مشارکت کردند، من آن را نزد پروردگارم فراموش نخواهم کرد

سوف تسيرون للجنة أمامي بأذن الله تعالى
You will walk to Paradise infront of me by the permission of Allah the Exalted
شما در پیشاپیش من به اجازه خدای بلند مرتبه به بهشت قدم خواهید گذاشت

شكرا للمخلصين
Thanks to the sincere ones
تشکر از راستینان

وتعسآ لمن خان وتكبر
And woe to those who betrayed and became arrogant
و وای برای آنانی که خیانت کردند و تکبر ورزیدند

مبارك للجميع احبتي
Congratulations to everyone my beloved ones
مبارک بر همگی عزیزانم

يدخل البعض علينا بالخاص يقول لما تهدد .. نحن لا نعلم ولم نسمع بك فما ذنبنا ... اقول لكم ايها السائلون نحن لا نرفع السيف بوجه احد إلا ما رفع سيفه بوجهنا
Some people enter into a private conversation with us saying: “Why are you threatening .. We do not know you and we did not hear about you so what is our fault?”... I say to you O you who are asking, we do not raise the sword at the face of anyone except if they raise their sword at our face
بعضی از افراد وارد چت خصوصی میشوند و میگویند: "برای چه تهدید میکنی؟.. ما تو را نمیشناسیم و در مورد تو نشنیده ایم پس گناه ما چیست؟" ... من به تو میگویم ای سوال کننده، ما شمشیرمان را بر روی احدی نمیکشیم مگر آنکه آنان شمشیرشان را بر روی ما بکشند

باب التوبة مازال مفتوح يا فلان وانت تعرف اني احمد الحسن وتعرفني جيدآ عاشرتني وجلست معي ومشيت معي
The door of repentance is still open, O so and so, and you know that I am Ahmed al-Hassan and you know me well, you lived with me, sat with me, and walked with me
درب توبه هنوز باز است، ای فلان، و تو آگاه هستی که من احمد الحسن هستم و تو من را به خوبی میشناسی، و با من زندگی کرده ای، با من نشسته ای، و با من قدم برداشته ای

فرجع ايها الصديق
So return O friend
پس بازگرد ای دوست

سوف اذكرك بشيء عسى ان ينفعك
I will remind you of something for perhaps it may benefit you
پس تو را به چیزی یاد آوری میکنم شاید که آن به تو سودی رساند

ولا يبقي لك عذرآ
and so that no excuse remains for you
و آنکه برای تو عذری باقی نمیگذارد

تذكر القدر المعدني الذي ملناه رز الى الرجل الضرير ولم يقبل ان يأخذ منه سوى ما يكفيه لليلة
وبكيت لهذا الموقف انت
Remember the metal pot which we filled with rice for a blind man, and this man refused to take from it except what is enough for him for a night, and you cried because of this incident.
به یاد آر گلدان فلزی را که ما با برنج برای مردی نابینا پرکردیم، و آن مرد از قبول آن خودداری کرد مگر آنچه برای یک شب برای او کفایت میکرد، و تو برای آن گریستی
الحمد لله تعالى
All praises due to Allah the Exalted
تمام ستایش مخصوص خدای بلند مرتبه است
________________
[در این لحظه، فرد سوال کننده در چت خصوصی، alimh13313 شروع به نوشتن در بخش عمومی در اتاق پالتاک کرد]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :alimh13313
Peace, mercy, and blessings of Allah be upon you
سلام و رحمت و برکت خدا بر شما باد
سيدي :alimh13313
my master
سرورم

انا فلان :alimh13313
I am so and so
من فلان هستم

اشهد انك احمد الحسن ص :alimh13313
I testify that you are Ahmed al-Hassan sawas
شهادت میدهم که شما احمدالحسن هستید

اعتذر سيدي :alimh13313
I apologize my master
سرورم من عذرخواهی میکنم
اعذرني مولاي :alimh13313
Excuse me my master
سرورم مرا ببخشید
________________
[امام ع پاسخ دادند]
أهلا ب فلان
Welcome so and so
خوش آمدی فلان
________________
لا استطيع ان اكمل :alimh13313
I cannot continue
من نمیتوانم ادامه دهم

سيدي قلبي سوف يتوقف :alimh13313
My master, my heart will stop
سرورم قلبم خواهد ایستاد
________________
[امام ع پاسخ دادند]
أهلا بك بني
Welcome my son
پسرم خوش آمدی

أهلا بك من جديد
Welcome back to you
مجدداً خوش آمدی

مرحبآ بك
Welcome to you
خوش آمدی
______________

شكرا سيدي :alimh13313
Thank you my master
متشکرم سرورم

يا ويلي :alimh13313
Woe to me
وای بر من
______________
[امام ع ادامه دادند]
الشكر لله تعالى
Thanks to Allah the Exalted
شکر مخصوص خدای بلند مرتبه است

نعم بني اسامة
Yes my son Osama
آری پسرم اسامه

اريد ان تنشروا الخبر في جميع وسائل التواصل
I want you all to spread the news in all means of communication
من از شما میخواهم که خبر را در تمام وسائل ارتباطی پخش کنید

وفقكم الله بني
May Allah grant you success my son
خدا به شما توفیق دهد پسرم

خذوا راحتكم واكملوا احتفالكم
I will let you be comfortable, and continue your celebration
شما را راحت خواهم گذاشت، و به جشنتان ادامه دهید

بوركتم
May Allah bless you
خدا به شما برکت دهد

[طلب "فلان" أن يكلم الإمام ع، فقال له الإمام ع:
“So and so” asked the Imam a.s. if he can talk to him a.s, so the Imam a.s. said:]
[ فلان از امام ع درخواست کرد که آیا او میتواند با ایشان (ع) صحبت کند، پس امام ع فرمودند]

تعال يا فلان على الخاص
Come O so and so to a private conversation
ای فلان بیا در چت خصوصی

في امان الله تعالى
May you be in the safety of Allah the Exalted
در پناه خدای بلند مرتبه باشید

#65542
به نام خداوند بخشنده و مهربان
سپاس خداوند را که این بنده حقییر و ضعیفش را به راهی از راه های بهشت متصل ساخت . خوشا به حال کسانی که با امام احمدالحسن قدم برداشته اند و برمیدارند .
ان شا ء الله این حقییر هم لیاقت پیدا کنم به اندازه مسیر بی انتهای صراط المستقیم همراه با امام مهربانم قدم بردارم .
خوشا به حالتان

فرستاده شده از MYA-L22ِ من با Tapatalk
S- L'Islam comme Religion ?

Salam, La Religion par le net. S-9. Sans bo[…]

SANG PEMBUAT HUKUM

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pen[…]

Salam, La France pour le français. R-19. On[…]

Q&A BERSAMA DENGAN ABA SADIQ (AS)

Q&A BERSAMA DENGAN ABA SADIQ (AS) (Pa[…]