#64870

من زوجي في الجنة أو عالم الأرواح ؟

رأيت في ذلك ان هذا يحرك مشاعر البعض. يفهموه بصورة يجعل البعض يقع في خطأ. على الأقل هذا الخطأ هو خطأ في نظر الناس
فيجلب الشبهةجفت روحی ما ( در بهشت یا عالم روح ) چه کسانی هستند؟

من دیده ام که این احساسات بعضی افراد را تحریک میکند. آنها آن را به نحوی میفهمند که بعضی از آنها را به خطا می اندازد. حداقل آن خطا ، اشتباهی است در نظر مردم ، پس آن شبهه می آورد.
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]