#64912
هل كل أطفالنا لديهم أرواح بداخلهم؟

لا ليس الجميع. جزء منهم.

Do all of our children have a soul inside them?

No not everyone. Some of them only.

Adakah anak-anak kami mempunyai jiwa didalam diri mereka?

Tidak,bukan kesemunya. Hanya sebahagian daripada mereka sahaja.
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]