#64912
هل كل أطفالنا لديهم أرواح بداخلهم؟

لا ليس الجميع. جزء منهم.

Do all of our children have a soul inside them?

No not everyone. Some of them only.

Adakah anak-anak kami mempunyai jiwa didalam diri mereka?

Tidak,bukan kesemunya. Hanya sebahagian daripada mereka sahaja.
A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Après le Rappel. A-19. Nous avions d[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Des calomniateurs. Ha-1. Al-Houmazah[…]

L- La Mère des Cités.

Salam, La Montagne des Montagnes. L-6. Il e[…]