Moderator: Dutch Group

#64701
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Intens Genadevolle. 
Alle lof zij aan Allah, de Heer der Werelden. 
Moge de vrede en gebeden van Allah zijn met Mohammed en zijn familie, de Imams en de Mahdi’s.

Als wij teruggaan in de tijd naar de gebeurtenissen die zich afspeelden vlak voor de dood van de profeet Mohammed (vzmh), vinden wij een opmerkelijke gebeurtenis. In het bijzonder als wij teruggaan naar het voorval dat zich voordeed op de laatste donderdag van onze Profeet (vzmh). Deze gebeurtenis staat bekend als de calamiteit van donderdag. Hier vinden wij op deze dag overeenstemming onder de gehele natie dat de Profeet (vzmh) zijn testament wilde schrijven. Hij zei: “Breng mij een pen en papier, zodat ik voor jullie een verklaring kan opschrijven waardoor jullie nooit zullen afdwalen.” Een aantal metgezellen werden het na deze woorden van de Profeet (vzmh) oneens , zodoende wekten zij de woede van de Profeet (vzmh) op en vertelde hij hen om te vertrekken. Het incident van deze nacht staat vermeld in tientallen verhalen, in zowel de soennitische boeken als de boeken van de shia.

Dit is het verhaal zoals vermeld in Sahih Al-Bukhari:

Overgeleverd van Ibrahim bin Musa, van Hisham, van Muamar, van Abdullah bin Muhammad, van Abdulrazak, van Muamar, van Al-Zahri, van Ubaidullah bin Abdullah, van Ibn Abbas (Moge Allah tevreden met hen zijn), hij zei:

Toen Allah’s Profeet (vzmh) op zijn sterfbed lag, waren er een aantal mensen in zijn huis. Onder hen was Omar ibn Al-Khattab. De Profeet zei: “Kom, laat mij voor jullie een verklaring opschrijven waarna jullie nooit zullen afdwalen. ‘Omar zei: “De Profeet heeft ernstige pijn, wij hebben het Boek van Allah (Koran), het is genoeg voor ons.” De mensen die in de woning aanwezig waren verschilden hierna van mening en maakten ruzie. Sommigen zeiden: “Ga naar hem toe, zodat de Profeet zijn verklaring kan opschrijven waarna jullie nooit zullen afdwalen, terwijl anderen hetzelfde zeiden als wat Omar zei. Toen zij van mening bleven verschillen en hun stemmen verhieven in de nabijheid van de Profeet, riep Allah’s Profeet (vzmh): “Ga weg van mij!” Ubaidullah heeft overgeleverd dat Ibn Abbas zei, “Het was zeer jammer dat de Profeet van Allah (vzmh) werd verhinderd om de verklaring (het testament) op te schrijven voor hen vanwege hun onenigheid en lawaai.”
-Al-Bukhari, Volume 7, hoofdstuk 70, Narration No 573.


Online Referenties:


Arabisch: http://www.islamweb.net/

Engels: http://www.sahih-bukhari.com/

Nu is men het eens over het volgende:

- De Profeet (vzmh) wilde een testament schrijven
- De inhoud van het testament is dat het garant staat voor het feit dat de natie niet zal afdwalen
- De aanwezigen waren het onderling niet met elkaar eens in het bijzijn van de Profeet (vzmh)
- De Profeet beval hen zijn huis te verlaten.

Men is het niet eens over het volgende:

- Of het testament daadwerkelijk is geschreven of niet. Hoewel er geen specifieke overlevering is waarin staat dat het testament niet is geschreven
- Onder diegenen die geloven dat het Testament wel is geschreven bestaat de onenigheid of het ons heeft bereikt of niet.

Wij weten allemaal dat deze calamiteit zich heeft afgespeeld op donderdag, en dat de Profeet (vzmh) is overleden op maandag.

 Als een vrome en heilige man een verklaring (het testament) bezit dat de natie gegarandeert van misleiding beschermt, en een persoon zoals Omar bin Al-Khattab gepoogd heeft om te stoppen dat dit document het volk bereikt. Zou de meest vrome schepping, Profeet Mohammed (vzmh), het document dan niet alsnog schrijven? Hoe is het mogelijk als de Profeet (vzmh) drie dagen lang de mogelijkheid had om het alsnog op te schrijven en hij dit niet heeft gedaan?

Natuurlijk zou de Profeet (vzmh) zichzelf niet verhinderd voelen dit boek of document alsnog te schrijven. Hoe kunnen wij de meest barmhartige van de mensheid hiervan beschuldigen? En door zoiets te beweren zeggen wij eigenlijk dat hij ons heeft beroofd van een verklaring waardoor wij nu misleid kunnen worden. 

Bovendien, het schrijven van een testament is verplicht gesteld aan de stervende gelovige door Allah (swt) in de Koran. Dit is in meerdere verzen terug te vinden zoals in de volgende voorbeelden te zien is:

Het is u voorgeschreven, dat wanneer de dood tot één uwer komt, en hij een vermogen nalaat, hij een testament opmake voor ouders en naaste familieleden, billijkerwijze. Dit is een verplichting voor de godvruchtigen.

- Surah Baqara, vers 180.

O, gij die gelooft, wanneer de dood één uwer nadert, ten tijde dat gij een testament maakt, zal er een getuigenis zijn van twee uwer rechtvaardige mannen; of van twee anderen die niet van uit uw midden zijn indien gij door het land reist en de rampspoed des doods u overvalt. Indien gij twijfelt, houdt hen na het gebed en laat hen zweren bij Allah, zeggende: “Wij nemen hier geen waarde voor in ruil, hoewel hij een bloedverwant is, wij verbergen Allah’s getuigenis niet, wij zouden in dat geval tot de zondaars behoren.”
- Surah Al Maidah, vers 106

En als het inderdaad opgeschreven is, dan is het noodzakelijk dat het ons bereikt door de Goddelijke Barmhartigheid van Allah (swt), aangezien het een verklaring is dat de natie van misleiding zal beschermen. 

Daarom kunnen wij het volgende concluderen:

- Het testament is geschreven.
- Het is een garantie dat het de natie van misleiding zal beschermen.
- Het heeft ons bereikt via de overleveringen.

Als wij nu de boeken van de verschillende stromingen bestuderen, zullen wij tot de conclusie komen dat er slechts één schriftelijke testament van de profeet Mohammed (vzmh) gevonden kan worden van het moment dat de dood hem naderde. Het is zijn geschreven testament, waarin hij zijn Opvolgers van de natie heeft genoemd bij hun namen, de twaalf Imams en de twaalf Mahdi’s.Het testament van de Profeet Mohammed (vzmh)

De profeet Mohammed (vzmh) zei op de avond van zijn dood tegen Ali bin Abi Talib a.s.: 

”O Vader van Al-Hassan, breng mij een pen en papier ‘, en hij dicteerde het testament tot hij op het punt kwam dat hij zei:” O Ali, er zullen twaalf Imams zijn na mij, en na hen zullen er twaalf Mahdi’s zijn. Jij, o Ali, zult de eerste van de twaalf Imams zijn, Allah heeft jou in zijn hemel Ali Al-Mortatha genoemd, De Prins van de gelovigen, de Grote Waarheidsgetrouwe, de Heldere Splitser tussen waarheid en leugen, De Vertrouwlijke, en de Mahdi (de juist geleide). Deze namen mogen niet toegepast worden op een ander persoon. O Ali, jij bent mijn Opvolger en waker (gemachtigde) over mijn familie, de levenden onder hen en de doden, en over mijn vrouwen. Wie jou zal steunen, zie ik morgen. En wie jou zal verwerpen, van haar sta ik los. Ik zal haar niet zien en zij zal mij niet zien op de Dag der Opstanding. En jij bent de opvolger (Khalifa) van mijn natie na mij. Als de dood jou nadert, geef het (Khalifa) aan mijn zoon Al-Hassan Al Barr Al Wassool. Daarna, als de dood hem nadert, geef het door aan mijn zoon Al-Hussein, De Martelaar, De Zuivere, De Vermoorde. Daarna, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon, De Meester van de gelovigen, Ali. Dan, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon, Mohammed Al-Baqir. Daarna, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon, Jafar Al-Sadiq. Dan, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon, Musa Al-Katheem. Dan, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon, Ali Al-Retha. Daarna, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon Mohammed, De Betrouwbare, De Vrome. Dan, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon Ali, De Adviseur. Vervolgens, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon Al-Hassan, De Deugdzame. Daarna, als de dood hem nadert, laat het hem overdragen aan zijn zoon, Mohammed De Toevertrouwde van de Heilige Familie van Mohammed vrede zij met hen. Dit zijn de twaalf Imams. Na hen zullen er twaalf Mahdi’s zijn. Als de dood hem (Mohammed De Toevertrouwde) nadert, laat het hem dan overdragen aan zijn zoon, de eerste van De Naasten/Dichtbijzijnden. Hij heeft drie namen, één als de mijne en mijn vader: Abdullah (dienaar van Allah), Ahmad, en de derde naam is De Mahdi (de juist geleide). Hij is de eerste van De Gelovigen. ”


-Sheikh Al-Toosi, Al-Ghayba p.150
-Sheikh Hor Al-Amili, Ithbat Al-Hodat Vol. 1 p.549
-Sheikh Hor Al-Amili, Al-Iqath Min Al-Haj’a p.393-3
-Sheikh Hassan bin Soulayman Al Hilli, Mokhtasar Al Bassair p.159
-Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 53 p.147
-Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 36 p.260
-Sheikh Abd Allah al-Bahrani, Al’awalim Vol. 3 blz. 236
-Al-Sayyed Hashim al-Bahrani, Ghayat Al-Maram Vol. 1 p.370
-Al-Sayyed Hashim al-Bahrani, Al-Insaf p.222
-Al-Fayth Al-Kachani, Nawadir Al-Akhbar p.294-9
-Sheikh Mirza Annouri, Annajm Al-Thaqib Vol. 2 p.71
-Al-Sayyed Muhammad Muhammad Sadiq Al-Sadir, Tarikh Ma Ba’d Al-Thohoor p.641-11
-Sheikh Al Mayanji, Makatib Arrassoul Vol. 2 p.96
-Sheikh Al-Korani, Mokhtasar Mo’jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi p.301-13
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]