Moderator: Dutch Group

User avatar
By Paraklitos
#64703
Hij komt uit Basra, gelegen in het zuiden van Irak. Hij is de eerste Mahdi (van de lijn van 12 Mahdi’s) en Boodschapper van Imam Muhammad al Mahdi (de 12e Imam) voor de moslims, de Boodschapper van Jezus voor de christenen en de Boodschapper van Elijaah voor de joden. Hij is de sleutelfiguur die aan het einde der tijden een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van rechtvaardigheid en vrede op aarde.

Ahmed el Hasan stond altijd bekend als oprecht en betrouwbaar en was zeer gerespecteerd in de religieuze school van Najaf (Irak) waar hij zijn kennis deelde. Een paar jaar voor 1999 ontmoette Ahmed de Twaalfde Imam (Al Mahdi). Hij deed kennis bij hem op en leerde van hem. In 1999 begon Ahmad op bevel van de Twaalfde Imam de corruptie van de Hawza (religieuze school) intens te bekritiseren. Hij eiste academische, praktische en financiële hervormingen. Het bekritiseren en eisen van hervormingen duurde tot 2002, Imam Al Mahdi beval Ahmad al Hassan toen om aan de mensen kenbaar te maken dat hij een Boodschapper is van Imam Al Mahdi. De oproep naar mensen toe om te geloven in Ahmed el Hasan begon in juli 2002 in Najaf. Vele mensen kregen visioenen en zwoeren trouw aan hem zonder dat Ahmad el Hasan hierom vroeg. De Twaalfde Imam beval Ahmed om aan de mensen kenbaar te maken dat hij degene is die in het Testament van de Profeet benoemd is.

Dit is hoe ik Ahmad al Hassan ken
Een metgezel heeft zelf jaren geleefd met Ahmad al Hassan en hij vertelt het volgende over hem:
“Hij is heel nederig, in alle opzichten. Ik heb jarenlang geleefd met hem en hij was onder ons alsof hij gewoon iemand van ons was. Sterker nog, meestal diende hij ons en nooit overtrof hij ons met de kleding die hij droeg, het voedsel dat hij at of de plaats waar hij zat. Wij droegen zelfs betere kleding dan wat hij droeg. Hij liet ons altijd voor gaan als wij een plek betraden of als wij een auto instapten. En hij accepteert niet dat een van zijn volgelingen (Ansar) hem voor laten gaan. Hij zegt altijd: “ik ben jullie broeder en jullie dienaar. Wij zijn op weg naar de tevredenheid van God. Ik ben gekomen om jullie van het aanbidden van afgoden (idolen/geleerden) af te houden, maak van mij dus geen afgod.” Hij raakt echt ontdaan als de Ansar hem speciaal behandelen of anders benaderen dan andere Ansar zoals bij het geven van een hand en dergelijke dingen. Hij zegt altijd: “laat de wegwijzer je niet afleiden van het doel waarvoor het bedoelt is. De Imams zijn de Wegwijzers op de weg naar Leiding en Waarheid. Beperk je zicht dus niet alleen op de wegwijzer en wees ook niet onrechtvaardig naar de gerechtigheid van de wegwijzer.”
Hij was simpel in de kleding die hij droeg en in de manier hoe hij ging zitten. Hij voelt zich op zijn gemak als hij zit of neerknielt op het zand en ziet het als zegening van God. Als zijn kleding een scheurtje of gaatje hebben zegt hij: “Alle lof zij aan Allah, Hij die ons heeft gezegend het voorbeeld van de Leider van de Gelovigen (Imam Ali) te volgen.”
Wij hebben in deze jaren die wij met hebben doorgebracht meestal gereisd in de provincies van Irak om men te informeren over de Yamani Boodschap. En hij diende ons dan gedurende de hele reis. Als voorbeeld kan ik benoemen dat als wij met de auto pech hadden, hij zelf onder de auto kroop in het zand en zijn kleding bevuilde met motor olie. Hij hielp de Ansar met afwassen na het eten en hielp mee met het voorbereiden van het eten als wij in een van onze moskeeen waren.
Hij gaf altijd het voorbeeld van de Profeet Jezus die zei: “Wijsheid bloeit met nederigheid, niet met arrogantie. Zoals planten groeien op vlaktes en niet op bergen”. Hij benadrukte ook altijd dat de ego bevochten moet worden door het volgende te zeggen: “Waarlijk God is Heilig en komt niet nader tot degene die niet Heilig is. Wees dus geheiligd, opdat God nader tot je komt.”
Met hem en door hem leerden wij de waarheid over nederigheid en de waarheid over religie. Zo leerden wij van hem dat hoe meer een persoon naar zichzelf kijkt en met zichzelf bezig is en gefascineerd is over zijn eigen situatie, des te meer zijn rank daalt in de ogen van God De Almachtige totdat hij de rang bereikt van Iblis (moge God hem vervloeken). Namelijk de rang van “ik ben beter dan hem”.
Hij zei eens dat degenen die waarlijk en oprecht van de Ansar van Imam Al Mahdi (a.s) wil zijn, representatieve personen moeten zijn van God’s Woorden: {“Het Huis van het Hiernamaals. Wij geven het degenen die op aarde geen zelfverheffing wensen, noch wanorde stichten, en het einde is voor de godvruchtigen.”} (De Heilige Koran: De Verhalen 28:83)
De betekenis hiervan is dat de wens van deze personen om een hoge status te hebben niet tot hun gedachten komt en zij hier geen verlangen naar hebben. Zij weerhouden zich niet alleen van hoogmoedigheid en corruptie, maar het komt ook niet tot hun gedachten dat zij beter zijn dan een van hun broeders, ongeacht hoe zij eruit zien. Hij (Ahmad al Hassan) zei: “hij die kwaad spreekt over een simpele gelovige en kwaad spreekt over een arme persoon, hij heeft waarlijk kwaad gesproken over Ahmad al Hassan.”
Hij zei verder altijd: “De grootste vijand van een mens is de ego die zich aan zijn zijde bevindt.” Ahmad al Hassan was waarlijk een grote leerschool op alle gebieden en van hem leerden wij hoe lelijk en laag de manieren van arrogantie en trots zijn die zich manifesteren in vele religieuze instituten. Zoals het laten kussen van de handen, het trots zijn en beslag leggen op eigendommen van mensen. Het langer laten groeien van de baard, de tulbanden vergroten, etcetera.  Het is alsof de heersende opvatting is dat zodra zij denken verder gevorderd te zijn in kennis, zij hun baarden langer en groter maken en hun tulbanden groter maken.”
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]