#65124
Fatihə’nin Bəsmələsinin digərlərindən fərqi nədir?

SORU 5: Fatiha’nın besmelesinin Kuran’ın diğer surelerindeki besmelelerden ne farkı vardır ? Ve besmeleler surelerin bir parçası mıdır ?

CEVAP : Fatiha besmelesi her şeyin aslıdır (1), besmele bütün Kuran’ın surelerindeki Fatiha besmelesinin parçasıdır, Kuran’ın tümü Fatihada bulunur, Fatiha ıse Fatihanın besmelesinde bulunur, Kuran’ın her bir besmelesi Fatiha besmelesinde bulunur, besmele de Fatiha suresinin ayetlerinin birisidir, diğer sureler de ise besmele surelerin bir parçasıdır ama surelerin ayetlerinden sayılmaz.
Üç isim ise Lahut’ta veya Zât-ı İlâhi’de : (Allah, Rahman ve Rahim)(2), bunlar da en yüce en yüce en yüce Huve (هو) isminin rükünleridir, bu üç isimlerden olan ”Allah”, İlah’in mükemmel şehridir, ”Rahman ve Rahim’de” bu şehrin zahir ve batın kapılarıdır.
Yaratılışta bu üç isimler ise Muhammed, Ali ve Fatıma veya Muhammed ilmin şehridir, Ali ve Fatıma da bu şehrin zahir ve batın kapılarıdırlar.
Bu üç isimler de : (Allah, Rahman ve Rahim) En yüce en yüce isimlerin rükünleridir, “De ki: “Allah diye çağırın veya Rahmân diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi O’nun Esmaül Hüsnası’dır (Allah’ın en güzel isimleridir).”(3)
Bu üç isimlerde yani: (Muhammed, Ali ve Fatıma) yüce isimdir. Muhammed Allah’tandır, Muhammed Allah’ın Kitabıdır, Muhammed Allah’ın yaratılmışlarda tecellisidir, Ali ve Fatıma da Allah’ın rahmetidir, Ali ve Fatıma Rahman ve Rahimler, “Ve onlara, rahmetimizden bahşettik (karşılıksız verdik). Ve onları (Hz. İbrâhîm ve oğullarını), (bütün) dillerde (lisanlarda) sadık ve âlî (üstün, yüce) kıldık.”(4).
Fatiha besmelesi gerçektir ve diğer surelerdeki besmeleler eksik bir tablodur, yalnız yönlerin birisini yansıtır. Sanki Fatıhada ki besmelenin her tarafını aynalar sarıyor, her bir yönü diğer yönden farklı bir resim yansıtıyor, aynı zamanda bütün bu resimler bir gerçeği yansıtıyor çünkü bu yönlerin her biri müşterek hakikati yansıttılar.
Örneğim: Eğer Kur’an-ı Kerimi aklında canlandırsan ve besmele kelimesinde bulunan noktayı düşünsen diğer bütün Kuran’ın sureleri bu nokta etrafında dolaşıyor, ayrıca Tevrat ve İncil’i ve Enbiyalar ile Peygamberlere nazil olan kitapları da kapsıyor. Fatiha’nın besmelesinde Risalet, Vilayet, Bidayet (Başlangıç) ve Nihayet bulunur.
Ahmet El Hasan as, “El Müteşabihat” Kitabı, Cilt : 1, S. 26-27.
—————————————————————————–
1. Muvahhidlerin Efendisi (Hz. Ali) as şöyle buyurmuştur : Bütün ilimler Kuran’da bulunur ve Kuran’ın ilmi de Fatiha suresinde bulunur ve Fatihanın ilmi de Rahman Rahim Olan Allah’ın adında bulunur. (Nimettullah El Cezeiri, Nur El Burhan, Cilt:1, S. 315.
2. Seyit Ahmet üç isimlerin manasını detaylı bir şekilde Fatiha Suresinin tefsirinde açıklamıştır: (Allah, Rahman ve Rahim) isimlerin rükünleri (En Yüce, En Yüce, En Yüce).
3. İsra Suresi, 110.ayet
4. Meryem Suresi, 50.ayet

SUAL 5: Fatihə Bəsmələsinin digər surələrdəki bəsmələdən fərqi nədir ? Və bəsmələlər surələrin bir parçasıdırmı?
CAVAB: Fatihə Bəsmələsi hər şeyin əslidir (1). Surələrdə keçən Bəsmələ Fatihə Bəsmələsinin hissəsidir. Bütün Quran Fatihədə, Fatihə onun Bəsmələsində, Quranın hər bir Bəsmələsi Fatihənin Bəsmələsində mövcuddur. Bəsmələ Fatihə surəsinin ayələrindən biridir, digər surələrdə isə bəsmələ surələrin bir hissəsidir, amma surələrin ayələrindən sayılmır. Üç isim isə Lahut’da və ya Zat-ı İlahidə: (Allah, Rəhman və Rəhim) (2) ən uca, ən uca, ən uca Huvə (هو) isminin rüknləridir. Bu üç isimdən biri olan ”Allah”, İlahın mükəmməl şəhəridir, ”Rəhman və Rəhim” də bu şəhərin zahir və batin qapılarıdır. Yaradılışda isə bu üç isim: Muhəmməd (s), Əli (əs) və Fatimə (əs) və ya Muhəmməd (s) elmin şəhəri, Əli (əs) və Fatimə (əs) da bu şəhərin zahir və batin qapılarıdırlar. Bu üç isimlər də: (Allah, Rəhman və Rəhim) Ən Uca, Ən Uca isimlərin rüknləridir, “De: “İstər Allah deyib çağırın, istərsə də Rəhman deyin. Necə çağırsanız da, hər halda ən gözəl adlar Ona məxsusdur.”(3) Bu üç isim, yəni: (Məhəmməd (s), Əli (əs) və Fatimə (əs) müqəddəs isimdir. Muhəmməd Allahdandır, Muhəmməd Allahın Kitabıdır, Muhəmməd Allahın yaradılmışlarda təcəllisidir, Əli və Fatimə də Allahın rəhmətidir, Əli və Fatimə Rəhman və Rəhimdir, “Və onlara, rəhmətimizdən bəxş etdik (qarşılıqsız verdik). Və onları (Hz.İbrahim və oğullarını), (bütün) dillərdə sadiq və a`li (üstün, uca) etdik.”(4). Fatihə Bəsmələsi həqiqət, digər surələrdəki Bəsmələlər əskik lövhədir, yalnız tərəflərdən birini əks etdirir. Sanki Fatihədə ki Bəsmələnin hər tərəfini güzgülər əhatə edir, hər bir tərəf digər tərəfdən fərqli bir rəsm əks etdirir, eyni zamanda bütün bu rəsmlər də bir həqiqəti əks etdirir, çünki bu tərəflərin hər biri müştərək həqiqəti əks etdirir. Misal üçün: Əgər Qurani Kərimi ağlında canlandırsan və Bəsmələ sözündə olan nöqtəni düşünsən, digər bütün Quran surələri bu nöqtə ətrafında dolaşır, həmçinin bu, Tövrat, İncil, Ənbiyalar və Peyğəmbərlərə nazil olan kitabları da əhatə edir. Fatihənin Bəsmələsində Risalət, Vilayət, Bədayət (Başlanğıc) və Nəhayət vardır.
Əhməd Əl Həsən əs, “Əl Mütəşabihat” Kitabı, Cild : 1, S. 26-27.
________________________________________

1.Möminlərin əmiri Hz.Əli (əs) belə buyurdu: Bütün elmlər Quranda, Quran elmi Fatihədə, Fatihənin elmi də Rəhman və Rəhim olan Allah adındadır. (Neməttullah Əl Cəzairi, Nur Əl Burhan, Cild:1, S. 315.
2. Seyid Əhməd üç ismin mənasını daha ətraflı “Fatihə surəsinin təfsirin”də açıqlamışdır: (Allah, Rəhman və Rəhim) isimlərin rüknləri (Ən Uca, Ən Uca, Ən Uca).
3. İsra Surəsi, 110.ayə
4. Məryəm Surəsi, 50.ayə
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]