#65089
خبر بشارتی عظیم در روز شنبه 31 دسامبر 2016 ، 11 دی ماه 1395

انصار (یاران) پرچم های سیاه مشرقی در شب 23 دسامبر 2016 بشارت خبری عظیم را منتشر کردند، خبری که چهار گوشه زمین را خواهد لرزاند و ستون های ستم و دروغ را نابود میکند، پیامی که مردم زمین را بر گِرد حقیقت جمع خواهد نمود، پیامی که روح های آدمیان را بیدار خواهد نمود، پیامی که حقیقتاً معجزه ای از معجزه های خدا است. به ما بپیوندید در شب سال نو 31 دسامبر 2016
اتاق (روم) پالتاک پرچم های سیاه مشرقی
http://www.paltalk.com/g2/paltalk/1587463874


https://youtu.be/Jy7yfyIWwqE
#65178
کانال ماهواره ای پرچم های سیاه مشرقی
https://youtu.be/Fw1ZnYDD5CA{و بر آنچه مى‏ گويند صبر كن و پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب به ستايش پروردگارت تسبيح گوى (۳۹) و پاره‏ اى از شب و به دنبال سجود [به صورت تعقيب و نافله] او را تسبيح گوى (۴۰) و روزى كه منادى از جايى نزديك ندا درمى‏ دهد به گوش باش (۴۱) روزى كه فرياد [صیحه] را به حق مى ‏شنوند آن [روز] روز بيرون آمدن [خروج] است (۴۲)} – سوره ق
***
روزى كه فرياد [صیحه] را به حق مى ‏شنوند آن [روز] روز بيرون آمدن [خروج] است
روزى كه فرياد [صیحه] را به حق مى ‏شنوند آن [روز] روز بيرون آمدن [خروج] است
روزى كه فرياد [صیحه] را به حق مى ‏شنوند آن [روز] روز بيرون آمدن [خروج] است
روزى كه فرياد [صیحه] را به حق مى ‏شنوند آن [روز] روز بيرون آمدن [خروج] است
روزى كه فرياد [صیحه] را به حق مى ‏شنوند آن [روز] روز بيرون آمدن [خروج] است

Selamu alejkum, ich hab ne Frage. In meinen Träume[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]