#63885
و بگو بیامد حقّ و نابود شد باطل همانا باطل است نابودشونده‌
سوره ۱۷:۸۱

ترجمه تصویر

Image

امام احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی فرمودند

و به زودی الجاموس(گاو) سخن خواهد گفت، و تمام حمد و شکر مخصوص پروردگار
جهانیان است، و این یکی‌ از خبر‌های خوش بزرگ قیام است


پرچم‌های سیاه مشرقی ۳/۷/۲۰۱۶
S- L'Islam comme Religion ?

Salam, Le bien plutôt que le mal. S-11. Afin[…]

Salam, À ceux qui ne jurent que par le Coran… […]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Le Coran et Al-Kawthar sont reliés. A-1[…]