#63885
و بگو بیامد حقّ و نابود شد باطل همانا باطل است نابودشونده‌
سوره ۱۷:۸۱

ترجمه تصویر

Image

امام احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی فرمودند

و به زودی الجاموس(گاو) سخن خواهد گفت، و تمام حمد و شکر مخصوص پروردگار
جهانیان است، و این یکی‌ از خبر‌های خوش بزرگ قیام است


پرچم‌های سیاه مشرقی ۳/۷/۲۰۱۶
Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, Le récipiendaire. Y-13. Il est aussi[…]

N- Nostradamus.

Salam, Au détriment des associateurs. N-7. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, L’Astre perçant. Q-26. La lumière d[…]