#63886
اگر ده هزار سال پیش فقط صد نفر انسان مانند شما وجود داشت، آدم (ع) در زمین قوّت میگرفت و زمین را پر از عدل میکرد، و ابلیس (لع) نمیتوانست حکومتی در آن داشته باشد

همانا، تواندمند سازی در دستان شماست و قلب‌های پاک مؤمن شما، و اخلاص شما که انشألله تمام نخواهد شد

یک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image

Salam, Les Versets du Coran détaillés par le M[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Après le Rappel. A-19. Nous avions d[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Des calomniateurs. Ha-1. Al-Houmazah[…]