#63886
اگر ده هزار سال پیش فقط صد نفر انسان مانند شما وجود داشت، آدم (ع) در زمین قوّت میگرفت و زمین را پر از عدل میکرد، و ابلیس (لع) نمیتوانست حکومتی در آن داشته باشد

همانا، تواندمند سازی در دستان شماست و قلب‌های پاک مؤمن شما، و اخلاص شما که انشألله تمام نخواهد شد

یک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]