#63888

فریب کسی‌ را نخورید، حتی با صحبت شیرین

و اجازه ندهید کسی‌ جلوی شما باشد در دعوت خدا، فقط خود خدا تنها

هوشمند باشید و بینش و بصیرت بالا داشته باشید

دشمن را از دوست بشناسیدیک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image
Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, Le récipiendaire. Y-13. Il est aussi[…]

N- Nostradamus.

Salam, Au détriment des associateurs. N-7. […]