#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image

KONTRADIKSI KELIMA: BAGAIMANA MUNGKIN PANJI HITAM[…]

N- Nostradamus.

Salam, Les associateurs contre le Mahdi. N-3. […]

صفحه رسمی کانال ماهواره ای پرچم های سیاه م[…]

T- La Table Servie.

Salam, Apocalypse veut dire Révélation. T-11.[…]

Donate to the Imam a.s