#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image
TENTANG MUQTADA AL-SADR

Jawaban Imam Ahmed Al-Hassan (as) Mengenai Muqta[…]

KASIH SAYANG DAN KEMANUSIAAN

Tanggal : 19 Agustus 2017 Di : Paltalk Imam Ah[…]

PALTALK pada tanggal : 19 Agustus 2017 Imam Ah[…]

Sayyida Zaynab Binte Ali

In the Name of Allah, The Abundantly Merciful, […]

Donate to the Imam a.s