#64924

هل الرسم حرام؟

ان فن الرسم حاله حال باقي الأعمال ان أسأت استخدامها فهي حرام وان احسنت استخدامها فهي حلال
الحرام في هذا الفن فقط رسم الفواحش وغيرها من المحرمات
وفقك الله


آیا طراحی [رسم کردن] حلال است؟

هنر طراحی همانند تمام کارهای دیگر است، اگر به شیوه ی بدی استفاده شود پس آن حرام است و اگر به شیوه ی نیکویی استفاده شود پس آن حلال است. چیزی که در این هنر حرام است فقط ترسیم [موارد] ناپسند و بقیه موارد از چیزهای حرام است. باشد که خدا به تو توفیق دهد.
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]