#64876

هل نحن نحاسب على افكارنا

الذنب لا يحتسب إلا بفعله لكن التفكير في الأمور المحرمة او الجريئة تسود القلب


آیا ما برای افکارمان (افکار بدمان) محاسبه خواهیم شد؟

گناه ها محاسبه نخواهند شد مگر آنکه آنها انجام شوند اما فکر کردن در مورد امور حرام قلب را سیاه میکند.
T- La Table Servie.

Salam, Manger une autre sorte de nourriture. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, L’Envoyé de Dieu et Son Livre. Q-28. […]

N- Nostradamus.

Salam, Le découvrement. N-9. Ce qu’ont subi[…]