#65807
سلام. من تازه به پرچمهای سیاه مشرقی ایمان اوردم. تصاویر منتشر شده از امام احمدالحسن توسط امام عبدالله هاشم خلاف انتظار عموم مردم از نظر چهره ی ظاهری یک امام است. چون عموم مردم چهره ی ظاهری یک امام رو خیلی زیبا تصور میکنند . چه جوری باید به این سوال مردم جواب داد؟
سوال بعدی من اینه که از نظرامام ،در ایران، امروز که 18 اردیبهشت 98 هستش ، چندم ماه رمضان میشه
H- Pierre (Hidjara).

Salam, Une Pierre-Témoin. H-5. Mahdi est un[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Miséricorde partout. A-18. Une sœur r[…]

S- L'Islam comme Religion ?

Salam, Petit Rappel du Rappel. S- 12. Le Ra[…]