#65811
چرا تصاویر وفیلم امام احمدالحسن و پدر بزرگوارشون امام حجه ابن الحسن العسگری رو توی ماهوارهی پرچمهای سیاه مشرقی بصورت زنده ومستقیم پخش نمیکنید و با آنها ع مصاحبه نمیکنید؟
T- La Table Servie.

Salam, Sur une Table. T-16. Cela s’est pass[…]

Salam, Des bannières pour tous les peuples. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Qoraychi. Q-27. Nous avons vu que[…]